Rostliny jako naši učitelé

seminář Potulné univerzity přírody o semenaření a potravinové soběstačnosti, inteligenci a právech rostlin, o kráse a moudrosti starých stromů

Máchův statek v Kváskovicích u Drážova v šumavském Podlesí
úterý 8. sobota 12. července 2014

organizuje občanské sdružení PILGRIM a česká sekce Budapešťského klubu ve spolupráci s Bioinstitutem a obecně prospěšnou společností GENGEL

“Vše kolem mne jako já žije, cítí ….”
Josef VÁCHAL 
Seminář je součástí projektu “Potulné univerzity přírody”. Naším záměrem je znovu si začít  osvojovat mezidruhové vztahy mezi námi lidmi a ostatními bytostmi přírody, učit se v bezprostředním kontaktu a družnosti s přírodou žit a myslet ekosystémově rozvíjet vědomí integrálního společenství velké rodiny života. Příroda pro nás není souborem neživých objektů, ani pouhou zásobárnou surovin, ale společenství živých, oduševnělých subjektů, významuplným světem, který nás udržuje, živí, inspiruje a mnohostranně utváří a s nímž se cítíme být hluboce spojeni. Chápeme ji jako svého průvodce a učitele. Sdílíme přesvědčení Gregory Batesona, že v přírodě spočívá tajemství pro znovuoživení našich lidských systémů, pro růst zdraví lidského společenství i léčení našich vztahů.
V rámci tohoto semináře jsme si za své průvodce zvolili rostliny a stromy v krajině kolem půvabné vesničky Kváskovice v šumavském Podlesí. Budeme se věnovat vnímání a estetice rostlin, semenaření a uchovávání starých krajových odrůd, krizi biodiverzity i tzv. Rheinauským tezím o inteligenci a právech rostlin a také souvislostem mezi rostlinami a spiritualitou. Seznámíme se s možnostmi pěstování kulturních plodin v těchto specifických podhorských podmínkách šumavského Podlesí. Na třech výletech navštívíme vesnice Dobrš, Čestice, Krušlov a Maleč, seznámíme se zdejšími krásnými álejemi a starými stromy, navštívíme lesy a louky pod vrchy Kustrým a Javorníkem i kouzelné dílo lidového umění známý krušlovský Machův včelín. Seminářem vás budou provázet: Alena Malíková, Petr Dostálek a Jiří Zemánek.
 
PROGRAM:

1 den úterý 8. července: 

Od rána sjíždění se do Kváskovic u Drážova, registrace, zabydlování se na Máchově statku, seznamování se s místem, zahradou, vesničkou Kváskovice a jejím okolím.
Večer od 18 hodin společná večeře a od 19:30 seznámení se s programem semináře a jeho lektory.
2 den středa 9. července:
Po snídani (v 8 hodin) od 9 hodin přednáška Petra DOSTÁLKA (GENGEL):
Co je to semenaření? Proč a jak semenařit? Staré a krajové odrudy na našich stolech.
“Příroda chápe obilná zrnka i plevele a všechny zvířata i mikroorganismy, 
které obývají přirozený svět, jako stejně hodnotné plody země.”  
Masanobu FUKUOKA
Petr Dostálek, zakladatel neziskové organizace GENGEL(www.gengel.webzdarma.cz), sítě pěstitelů, kteří se u nás podílejí na uchovávání semínek starých plodin, krajových odrůd, netradičnách zelenin a ohrožených vzácných plevelů, vás seznámí s podstatou a metodami semenáření jako cesty k autentickému ekologickému zemedělství a k uchování agrobiodiverzity krajiny. Poví nám o tom, jak původní odrůdy pěstovat a jak je dále šířit. Navštívíme dvě soukromé zahrádky v Kváskovicích, kde byla letos z jara zaseta seminka některých starých odrůd zelenin a bylin. Seznámíme se s výsledky obou pěstitelů a pan Dostálek nás poučí o tom, jak se prakticky o tyto druhy rostlin na zahrádce starat. Psycholožka a zkušená zahradnice paní Helena VÁLOVÁ,  nás seznámí s možnostmi, jak zeleninu a byliny pěstovat ve zdejších specifických podmínkách.
Po obědě (od 12:30) a krátké odpolední seanci (můžete se vykoupat v zahradním jezírku) podnikneme od 14 hodin výlet. Projdeme se Kváskovicemi a navštívíme zdejší starobylou kouzelnou vesničku Dobrš s mimořádnými historickými památkami. Dobrš má jedinečnou polohu na návrší s dalekým výhledem do okolní krajiny. Jejím charakteristickým rysem jsou krásné staré vzrostlé stromy, které jednak lemují obě přistupové silnice do vsi a jednak vytvářejí nádherné prostředí před kostelem s mohutnou lípou i kolem půvabné románské kaple, která je zasazena do háje vzrostlých stromů s památným starým javorem klenem. Navštívíme zdejší románskou kaplí Sv. Jana a Pavla, původně gotický kostel zvěstování Panně Mariii se zbytky gotických maleb i gotickou tvrz a zámek, kde dnes sídlí Galerie Co Co, v níž si prohlédeneme aktuální výstavu.. Z Dobrše se vrátíme přes Drážov zpátky do Kváskovic (délka výletu 7 km). –– Po večeři bude program pokračovat výměnnou burzu semínek starých odrůd.a diskuzí s panem Petrem Dostálkem o praktických otázkách  pěstování a šíření původních odrůd plodin.
3 den čtvrtek 10. července:
Po snídani (v 8 hodin) od 9 hodin přednáška Aleny MALÍKOVÉ (Bioinstitut):
O Rheinauských tezích za práva rostlin, hnutí za potravinovou soběstačnost, projektu 
Komunitou podporované zemědělství, společných statcích a daru potravy.
“Potrava, kterou jíme, která nás živí, je darem země, darem slunce a miliónů let evoluce. … 
Potrava je život. Není to jen naše vitální potřeba, je to síť života. … Jídlo je živé, nejsou to jen 
karbohydráty, protieny a živiny, je to bytost, posvátná bytost.”
Vandana SHIVA
Alena Malíková (ekoporadkyně z Bionisttitutu v Olomouci a správkyně Regionálního centra PRO BIO Moravská brána v Novém Jičíně) se specializuje na přesah ekologického zemědělství směrem k ochraně biodiverzity a na vztah mezi ekozemědělcem a spotřebitelem. Jako organizátorka Komunitou podporovaného zemědělství a garantka projektu Ekozemědělci přírodě vybízí k novému kooperativnímu myšlení ve sféře zemědělství na bázi kolektivní inteligence a vnímání ekosystémových vazeb mezi námi lidmi a přírodou. Alena nás seznámí s Rheinauským tezemi o právech rostlin, které definují rostliny jako individuální bytosti s osobitými potřebami; s projektem Komunitou podporované zemědělství, celosvětovým hnutím Arche Noah za potravinovou soběstačnost (za práva svobodně šířit a používat semena kulturních rostlin) a povahou potravy jako daru. Viz.: www.bioinstitut.cz
Po lehkém obědě (od 12:00) se ve 13 hodin vydáme z rozcestí pod Kváskovicemi autobusem do nedaleké obce Čestice. Prohlédneme si zde původně románský kostel Stětí Jana Křtitele, přestavěný ve 13. století raně goticky, a na návrší v lese za obcí navštívíme proslulé poutní místo Kalvárii – krásný soubor sedmi architektonických objektů z 19. století, s pozoruhodnými pozdně barokními lidovými nástěnnými malbami. Z Čestice se vydáme pěšky po silničce pod vrchem Litovec do 3 km vzdálené náhorní obce Krušlov. Zde navštívíme unikátní dílo lidové tvořivosti, vyřezávaný a malovaný Machův včelín, který v 50. letech minulého století vytvořil zdejší místní včelař a řezbář Josef Mach. Svou celoživotní lásku ke včelám vtělil do tohoto ojedinělého díla, obsahujícího 65 výtvarně zpracovaných úlů, které lze bez nadsázky označit za včelí království. Machův včelín, který je poctou včelám jako naším učitelkám, hýří barvami a vyjadřuje veselí a radost, kterou nás oslovuje kvetoucí příroda.  Z Krušlova, odkud je krásný pohled na protější hřeben s Kváskovicemi, se vrátíme přes Vacovice, Chvalšovice a Dobrš zpátky do Kváskovic. (Délka výletu 13 km)
Po večeři bude pokračovat tématický program diskuzí s Alenou Malíkovou a promítáním dokumentárního filmu “Semínka svobody” s Vandanou SHIVOVOU, významnou indickou ekologickou myslitelkou a aktivistkou, o boji za potravinovou soběstačnost v Indii.
4 den pátek 11. července:
Po snídani (v 8 hodin) od 9 hodin přednáška Jiřího ZEMÁNKA (PILGRIM):
Stromy v mýtech, duchovních tradicích a v umělecké imaginaci; lesní kultury a lesní moudrost 
Univerzita stromu; terapie divočinou Josefa Váchala a dnešní role národních parků.
” Živá moudrost stromů nás učí vážit si života.” 
Fred HAGENEDER
Kultura a duchovní život lidí jsou od nepaměti spojeny se stromy. Stromy a rostliny představují z evolučního hlediska naše předky, jež daly základ jedinečné biosféře, která lidem a všem ostatním tvorům dnes poskytuje tak bohaté prostředí pro život. Díky obnovenému soužití s velkými starými stromy a přirozenými lesy můžeme náš život znovu zakotvit v paměti času a ve vědomí mysteria a lépe uvážlivěji se v něm rozhodovat.
Připomeneme si vnímání stromů jako duchovních učitelů a průvodců ve starověkých kulturách a lidových tradicích příběh Gautama Buddhy, učení druidů, zkušenosti domorodých šamanů. Zmíníme se o symbolice “stromu života” jako obrazu vesmíru, jež vyjadřuje představu, že v životě všechno se vším souvisí a je posvátné. Připomeneme si, jak bylo téma stromu a lesa reflektováno v umění a literatuře romantismu a amerického transcendentalismu 19. století, a v tvorbě výtvarníků 20. a 21. století: Josefa Váchala, Rudolfa Jandy, Jana Trampoty, Františka Bílka, Ladislava Zívra, Pabla Amaringa, Otty Plachta ad. Seznámíme vás s příběhem duchovní iniciace dagarského šamana Malidomy Patrice Somé, s “Univerzitou stromu” německé akční umělkyně Shelley Sachs i s “terapií šumavskou divočinou” Josefa Váchala, která dnes nabízí inspiraci pro ekologickou výchovu v Národním parku Šumava. Jiří Zemánek je historik umění a kulturní aktivista, spoluzakladatel občanských sdružení PILGRIM a český Budapešťský klub, který se zabývá otázkou, jak lidskou kulturu znovu zakořenit uvnitř přírody. Viz.: http://pilgrim-putovani.blogspot.cz/
Po obědě se seznámíme s nádhernou stromovou alejí, která je vstupní branou do Kváskovic a připomeneme si další krásnou stromovou alej na Dobrši. Poté se vydáme na výlet do zdejších lesů pod vrchy Kustrým a Javorníkem do Rúždí a dál do obce Maleč (862 m n. m.) a odtud do samoty Na Bludné a dál ke Slunečnímu a Větrnému kameni. Zpět do Kváskovic se vrátíme cestou pod Novým rybníkem přes Paloučky, Zálesí a Drážov (cca 17 km). –– Po večeři si promítneme pozoruhodný film “Ekologie mysli” o Gregory BATESONOVI. Tento skvělý antropolog a biolog se zabýval ekologii vztahů. Poukazoval na to, že se musíme učit synchronizovat své životy s většími vzory přírody se “vzory, které spojují.” Podle Batesona je většina problémů v dnešním světě způsobena rozdílem mezi tím, jak lidé myslí a tím, jak pracuje příroda. Proto je podle něj potřeba rozvinout novou “ekologii mysli”.

5. den sobota 12. července: 

Po snídani společné setkání a rozloučení a po té balení a návrat domů. Kdo bude chtít, může zbytek víkendu strávit v Kváskovicích zdarma v našem domě nebo v domě našich přátel.
UBYTOVÁNÍ: 
Máchův statek v Kváskovicích (č.p.10 – vstup branou z návsi), kde se bude odehrávat seminář a kde budete ubytováni, se nachází ve středu obce. Jde o kulturní památku z roku 1600 se zachovalými historickými prvky, kterou její majitel Michal ŠPERLING revitalizovál pro účely rekeačních a vzdělávacích pobytů. Viz: http://www.e-chalupy.cz/sumava/chalupa-k-pronajmuti-kvaskovice-machuv-statek-5066.php  

V domě se 4 velkými pokoji v přízemí a patře může nocovat celkem 16 osob na postelích a matracích.  K dispozici je velká kuchyně s galerií, která slouží jako společenská místnost, a dále koupelna a WC. Součástí domu je velká zahrada se stromy a přírodním jezírkem (200 m2) na koupání – je odtud krásný rozhled do okolní zvlněné podhorské krajiny šumavského Podlesí.   

UBYTOVÁNÍ: 
Máchův statek v Kváskovicích (č.p.10 – vstup branou z návsi), kde se bude odehrávat seminář a kde budete ubytováni, se nachází ve středu obce. Jde o kulturní památku z roku 1600 se zachovalými historickými prvky, kterou její majitel Michal ŠPERLING revitalizovál pro účely rekeačních a vzdělávacích pobytů. Viz: http://www.e-chalupy.cz/sumava/chalupa-k-pronajmuti-kvaskovice-machuv-statek-5066.php  
V domě se 4 velkými pokoji v přízemí a patře může nocovat celkem 16 osob na postelích a matracích.  K dispozici je velká kuchyně s galerií, která slouží jako společenská místnost, a dále koupelna a WC. Součástí domu je velká zahrada se stromy a přírodním jezírkem (200 m2) na koupání – je odtud krásný rozhled do okolní zvlněné podhorské krajiny šumavského Podlesí.
JAK SE NA SEMINÁŘ PŘIHLÁSIT:
Celková cena semináře na jednu osobu činí 2 200,-Kč (za ubytování, stravu a poplatek lektorům).
Máte-li zájem se semináře zúčastnit, oznamte nám to nejprve mailem nebo telefonicky (J.Zemánek, A, Malíková, T.Hrůza – viz. níže KONTAKTY) a současně, prosíme, do 22. června proplaťte zálohu 1000,-Kč na účet:  535 757 1001/ 5500. Místo variabilního symbolu napište do zprávy pro příjemce Rostliny učitelé + své jméno a příjmení. Zbytek 1 200,-Kč doplatíte po příjezdu na seminář 8. července.
K dispozici je 14 lůžek a 2 matrace pro 13 studentů semináře a 3 lektory. Pokud se přihlásí na seminář víc než 13 studentů, budou se jej tito další účastnici moci zúčastnit za předpokladu, že si vezmou sebou vlastní karimatku a spacák a budou spát na podlaze (pokusíme se však sehnat další matrace). Celkový příspěvek za nocleh bude v takovém případě poloviční: 600,-Kč.
Do semináře je možné se zapojit i jen na 1 den nebo na 2 dny. V takovém případě budete platit poměrný příspěvek (za práci lektorů, stravu, případně nocleh): za 1 den bez noclehu: 300,-Kč, za 1 den s noclehem 500,-Kč, za dva dny s jedním noclehem: 800,-Kč atd. Pokud se budete stravovat sami cena za každý den se sníží o 150,-Kč.
DOPRAVA DO KVÁSKOVIC A Z KVÁSKOVIC:
Kváskovice u Drážova jsou malou obcí v šumavském Podlesí, která se nachází na západ od Strakonic 24 km veřejnou dopravou ; ptejte se na “Kváskovice u Drážova(poblíž Strakonic existují totiž ještě další Kváskovice!). Z Prahy se sem nejlépe dopravíte autobusem z autobusového nádraží Praha-Smíchov / Na Knížecí do Strakonic (aut. nádraží) a ze Strakonic pak dál autobusem do Kváskovic, respektive do zastávky Nová Ves rozcestí Kváskovice. Na seminář se můžete rovněž dopravit osobním autem. Na Máchově statku je parkovací kapacita max. pro 7 osob. aut.
V úterý 8. července jsou z Prahy do Kváskovic tyto možnosti autobusového spojení
A/ Praha Smíchov- Na Knížecí: odj. 10:00 (5 nást.)
Strakonice, aut. nádr.: příj. 11:25 / odj. 11:50 (8 nást.)
Čestice: příj. 12:15 / odj. 12:16 / Kváskovice, Chalupy: příj. 12:33 
(Vystoupit u kapličky)
B/ Praha Smíchov – Na Knížecí: odj. 12:45 (4 nást.)
Strakonice, aut. nádr.: příj. 14:15 / odj. 14:40 (17 nást.)
Kváskovice, Chalupy: příj. 15:18 (Vystoupit u kapličky)
C/ Praha Smíchov, Na Knížecí: odj. 14:45 (5 nást.)
Strakonice, aut. nádr.: příj. 16:17 / odj. 16:40 (19 nást.)
Nová Ves, rozc. Kváskovice: příj. 17:25
(Z rozcestí se jde álejí pěšky do kopce asi 400 metrů)
Cena obou jízdenek dohromady je cca 140,-Kč.
V sobotu 12. července se můžete dopravít z Kváskovic do Prahy takto:
Vydáte se autem nebo pěšky z Kváskovic do Vacova (4,5 km). na autobusové nádraží.
Odtud pak budete pokračovat autobusem do Prahy: Předpokládáme, že někteří účastníci přijedou na seminář vlastním autem a budou moci svým kolegům pomoci s dopravou do Vacova.
A/ Vacov: odj. 7:22 (1 nást.) Praha, Na Knížecí: příj. 9:30
B/ Vacov: odj. 11:48 (1 nást.) Zdíkovec: příj. 11:56 / odj. 12:00 / Praha, Na Knížecí: příj. 14:25 
C/ Vacov: odj. 13:48 (1 nást.) /Praha, Na Knížecí: příj. 16:05 
Cena jízdenky: 129,-Kč až 147,- Kč.
KONTAKTY a další informace:
Jiří Zemánek, sarvanga@centrum.cz, 777 117 466
Alena Malíková, alena.malikova@bioinstitut.cz, 604 905 611
Tomáš Hrůza, tomashruza@gmail.com, 775 052 607
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google